תחומי התמחות

תחומי התמחות 2020-04-23T12:46:44+00:00
  1. ניהול פרויקטים בתחום התכנון עבור משרדי ממשלה, רשויות ותאגידים, עיריות, מועצות ועוד.
  2. קידום תכנון סטטוטורי תוך תיאום עם רשויות התכנון ומשרדי הממשלה.
  3. ליווי מקצועי והנחייה של צוותי תכנון, ניהול וועדות היגוי וביצוע פיקוח ובקרה על תוצרי התכנון.
  4. ייצוג משרדי הממשלה, רשויות, עיריות ותאגידים בוועדות התכנון ברמה המקומית, המחוזית והארצית.
  5. סיוע בפתרון קונפליקטים תכנוניים, טיפול במשימות רוחביות, הכנת תכניות עבודה, תקציבים ומכרזים.
  6. תכנון אדריכלי בתחומי התחדשות עירונית ומגורים, תעסוקה והמסחר, תיירות והמלונאות, ועוד.
  7. הכנת חוות דעת תכנוניות וסטטוטוריות במעמד "עד מומחה".
  8. פיתוח והשבחה של נכסים ומקרקעין בבעלות ממשלתית, מוניציפאלית ופרטית.

לקוחות המשרד

משרדי ממשלה:

  משרד הבינוי והשיכון.

  משרד התיירות.

  משרד הביטחון.

  משרד החוץ.

עיריות ומועצות:

  עיריית ירושלים.

  עיריית רחובות.

  עיריית אילת.

  עיריית קריית גת.

  מועצה אזורית תמר.

  עיריית אור יהודה.

רשויות  ותאגידים:

  הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

  הרשות לפיתוח ירושלים.

  רשות מקרקעי ישראל.

  תאגיד יפתח להתחדשות עירונית – קריית גת.

  עדן – החברה לפיתוח כלכלי בירושלים.

  החברה הכלכלית אילת.

  הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

  הרשות לפיתוח הגליל.

  החברה הממשלתית להגנות ים המלח.

  רשות השידור.

  הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

  הקרן הקיימת לישראל.

  חברת נכסי האוניברסיטה העברית.

  עמיגור ניהול נכסים בע"מ.